Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

งบแสดงสถานะทางการเงน 2563

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2563

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2563

2. งบทรัพย์สิน

3. งบเงินสะสม

4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม

6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

8. งบแสดงผลการดำเนินงนจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ข้อมูลโดย สำนักการคลัง