Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  10  โครงการ     19,433,600
     แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 17,971,600
1 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์) 663,300
2 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ - ถนนเทพโยธี) 457,200
3 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 666,900
4 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราช) ด้านทิศเหนือ 830,700
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 1,823,000
6 โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 325,000
7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช) 2,600,000
8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) 4,105,500
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย ถึง ซอยชยางกูร 34) 6,500,000
     แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 1,462,000
10 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,462,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  2  โครงการ 130,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 130,000
1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
2 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  5  โครงการ 220,000
    แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 80,000
1 โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000
2 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 50,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย 140,000
3 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ 50,000
4 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 40,000
5 โครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล 50,000

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     จำนวน  58  โครงการ

110,668,700
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
    ของประชาชน
20,000
1 โครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000
2 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา 100,000
    แนวทางการพัฒนา  จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 160,000
3 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
4 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
    แนวทางการพัฒนา  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็ง  455,000
    ของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
5 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
6 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
7 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 375,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 7,893,300
8 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000
9 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000
10 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,598,300
11 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 795,000
12 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000
13 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 50,000
16 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,300,000
     แนวทางการพัฒนา  จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 300,000
17 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 306,000
18 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 306,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียน
    การสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
20,633,400
19 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
20 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
21 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  5,000,000
22 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 250,000
23 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 50,000
24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,820,000
25 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 251,000
26 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000
27 โครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล 20,000
28 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000
29 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
30 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 50,000
31 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,085,000
32 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 282,000
33 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 50,000
34 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
35 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,061,400
36 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 70,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 72,616,000
37 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 22,880,000
38 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 49,606,000
39 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 30,000
40 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000
    แนวทางการพัฒนา  จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 5,000
41 โครงการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 5,000
    แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 4,025,000
42 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
43 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 25,000
44 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 1,000,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง
    การปกครองระบอบประชาธิปไตย
660,000
45 โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000
46 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง
    การปกครองระบอบประชาธิปไตย
1,215,000
47 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
48 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000
49 โครงการประชุมชุมชน 5,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 350,000
50 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 100,000
51 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) 250,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 1,430,000
52 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
53 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 250,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
55 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000
56 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 20,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 500,000
57 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
58 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  41  โครงการ 63,473,900
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 30,000
1 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 835,000
2 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
4 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
5 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
6 โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
7 โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยเสี่ยงอันตรายและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีแก่พนักงานเก็บขนขยะ 35,000
8 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 60,477,900
9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  9,732,900
10 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้อง CCTV 9,730,000
11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 17,479,300
12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง  95,500
13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 67,000
14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10,262,000
15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 19,100
16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 19,100
17 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
18 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
20 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 50,000
21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 45,000
22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ 41,300
23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 200,000
24 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 101,100
25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 19,000
26 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาทิต (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 2,000,000
27 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 6,400,000
28 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 630,000
29 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 216,400
30 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 591,000
31 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,029,200
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 1,000,000
32 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น  230,000
33 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 100,000
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
35 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 30,000
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทศโนโลยีสารสนเทศ  900,000
36 โครงการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน 200,000
37 โครงการปรับปรุงระบบ Network ภายในสำนักงาน 400,000
38 โครงการจัดทำโปรแกรมพัสดุ - จัดซื้อจัดจ้าง 100,000
39 โครงการจัดทำโปรแกรมสำนักการคลังด้านพัสดุและทรัพย์สิน 100,000
40 โครงการจัดทำโปรแกรมสำนักการคลังพัฒนารายได้ 100,000
   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น
   ภายในประเทศและต่างประเทศ
 
1,000
41 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
รวมทั้งสิ้น  116  โครงการ 193,926,200

 

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี (หน่วยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน  3  โครงการ 751,726,000
     แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 751,726,000
1 โครงการบำรุงรักษาทางหลวงฟื้นฟูทางหลวง 23,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานี
ที่ 1
2 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 14,726,000 - แขวงการทางอุบลราชธานี
ที่ 1
3 โครงการปรับปรุงเส้นท่อประปา HDPE บริเวณถนนนิคมสายกลาง-ถนนพิชิตรังสรรค์ และภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 714,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลฯ
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ 80,000
     แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 80,000
1 โครงการสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์กลุ่มแม่บ้านปทุมมาลัย, กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีประดู่ 50,000 - สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ
2 โครงการฝึกอบรมด้านจักสารเส้นพลาสติกกลุ่มแม่บ้านปทุมมาลัย, กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีประดู่ 30,000 - สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 751,806,000

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1991378
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
461
7163
7624
1977201
11552
57890
1991378

Your IP: 35.172.230.154
2023-02-06 10:36