Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  21  โครงการ     82,061,000
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 82,061,000
1 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 300,000
2 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชานี 59,066,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุบล-ตระการ 13 (แยก 1) 238,000
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 28) 231,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 43) 353,000
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 5/2) 320,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 66) 288,000
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 2 1,394,000
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยชยางกูร 38 463,000
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 4 1,998,000
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยชยางกูร 2.1 - ซอยชยางกูร 4) 2,860,000
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2.2 1,714,000
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำข้างหนองนาควาย 96,000
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 47) 481,000
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 38) 326,000
16 โครงการปร้บปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 568) 222,000
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/6) 754,000
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยพโลรังฤทธิ์ข้างวัดพลแพน 380,000
19 ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราฃธานี 5,000,000
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) 4,947,000
21 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพโลชัย 5 (ด้านติดกำแพงรั้วเรือนจำ) 630,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  6  โครงการ 430,000
    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000
22 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 100,000
23 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
    แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000
24 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
25 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
(งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี)
26 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 50,000
27 โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการและการพัฒนา - 50,000
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน,ผู้ประกอบการ
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  3  โครงการ 8,543,900
    แผนงาน เคหะและชุมชน 2,500,000
28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง 2,500,000
    แผนงาน สาธารณสุข 2,000,000
29 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว 2,000,000
    แผนงาน งบกลาง 4,043,900
30 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  76  โครงการ
    ของชุมชน 
206,468,700
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 4,750,000
31 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (อุดหนุนให้จังหวัดอุบลราชธานี) 50,000
32 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 500,000
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและ
พระบรมวงศานุวงศ์
33 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 4,000,000
34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000
35 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 50,000
    แผนงาน รักษาความสงบภายใน 450,000
36 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 150,000
37 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
38 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
39 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000
     แผนงาน การศึกษา 97,243,400
40 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 20,000
41 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 20,000
42 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 30,000
44 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000
45 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 20,000
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
46 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา 100,000
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
47 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500,000
48 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,  50,806,700
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.)
49 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 498,000
50 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 100,000
51 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 84,000
52 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 500,000
53 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 250,000
54 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,500,000
55 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 400,000
56 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุน) 821,100
57 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร 545,800
อุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป)
58 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 250,000
59 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 193,000
60 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 252,000
61 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 10,716,000
62 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000
63 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
64 โครงการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และ 200,000
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เงินอุดหนุน)
65 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร - 154,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"  (เงินอุดหนุน)
66
โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร -
220,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"  (เงินอุดหนุน)
67 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,000
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เงินอุดหนุน)
68 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) (เงินอุดหนุน) 66,000
69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ (เงินอุดหนุน) 120,000
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560"(เงินอุดหนุน) 70,000
71 โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 1,200,000
72 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21,524,800
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
73 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 20,000
74 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 500,000
75 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการ 200,000
จัดการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
76 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,808,000
77 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัด 400,000
เทศบาลนครอุบลราชธานี
78 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 80,000
79 โครงการถนนเด็กเดิน 100,000
80 โครงการพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
81 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 200,000
     แผนงาน สาธารณสุข 2,914,700
82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.) 200,000
83 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,120,000
84 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  300,000
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน -
วรขัตติยราชนารี (เงินอุดหนุนทั่วไป)
85 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  44,700
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ -
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (เงินอุดหนุนทั่วไป)
86 โครงการควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000
     แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,345,000
87 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
88 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000
89 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 10,000
90 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 200,000
91 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 30,000
92 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000
93 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟแข่งเรือยาวและลอยกระทง 400,000
94 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 5,000
95 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 25,000
96 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 225,000
97 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000
98 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
99 โครงการประชุมชุมชน 20,000
100 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
101 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 40,000
102 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 50,000
    แผนงาน งบกลาง 96,535,600
103 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,165,800
104 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 16,646,400
105 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000
106 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 77,273,400
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  40  โครงการ 24,543,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3,925,000
107 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
108 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
109 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 900,000
110 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 20,000
111 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 5,000
112 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 80,000
113 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 20,000
114 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 80,000
115 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 150,000
116 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 70,000
117 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
118 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000
119 โครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บของ อปท. 250,000
120 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000
121 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลฯ 70,000
122 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการปฏิบัติงานด้านการคลัง 500,000
    แผนงาน รักษาความสงบ 1,000,000
123 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,000,000
     แผนงาน การศึกษา 11,118,000
124 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 750,000
(เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)
125 โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 300,000
126 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวงและอาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 60,000
127 โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารจงกลณี) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 500,000
128 โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารบัวหลวง) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 200,000
129 โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,500,000
130 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 250,000
131 โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองงบัว 300,000
132 โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 250,000
133 โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 3,000,000
134 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,500,000
135 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1,008,000
136 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล พร้อมเครื่องเล่นโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 800,000
137 โครงการปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคารอนุบาล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล  200,000
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
138 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม 500,000
    แผนงาน สาธารณสุข 5,530,000
139 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 6 1,000,000
140 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3  3,500,000
141 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) 480,000
142 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้องทันตกรรม 550,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 2,950,000
143 โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารศูนย์ OTOP ตลาดสดเทศบาล 3 2,900,000
144 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
    แผนงาน การพาณิชย์ 20,000
145 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10,000
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1
146 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10,000
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2
รวมทั้งสิ้น  146  โครงการ 322,046,600

 

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 (รวมเล่ม)

 

*** สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน