Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

2021 01

เอกสารดาวน์โหลด

รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครอุบลราชธานี แบ่งออกได้ดังนี้

1. นายกเทศมนตรี
       นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบายควบคุม และรับผิดชอบการบริหารของเทศบาล และสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วนเทศบาลนครอุบลราชธานีจะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน และรองนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน 4 ปี
2. สมาชิกสภาเทศบาล
       เทศบาลนครอุบล มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 4 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน และมีวาระการทำงาน 4 ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี ซึ่งสมาชิกชุดปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรภายในเขตเทศบาล เมื่อเดือนตุลาคม 2554 วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิืบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย และอนุมัติเทศบัญญัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเและอื่นๆที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของสภาเทศบาล เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ เป็นต้น

2021 02 
       สำนักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการประชุม รายงานประชุมสภาและการประชุมคณะเทศมนตรี งานสาธารณกุศลของเทศบาลนครนครอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานบริหารงานบุคคล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร งานเลือกตั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงงานจัดทำคำ สั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้การเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องที่ได้รับมอบหมาย

2021 04

       สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังในด้านการ รับ - จ่าย เงินของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดงานจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2021 05

       สำนักการช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผังเมือง การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างสาธารณูปโภคการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์เมือง

2021 07

       สำนักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารการศึกษาและ วิชาการ งานให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

2021 06

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลงพาหะนำโรค งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตลอดจนการส่งเสริมการรักษาพยาบาล งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล

2021 03

       กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนประเมินผลตามแผนกทุกระดับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานวิเคราะห์วิจัยปัญหาในการปกครองการบริหาร การปฏิบัติงานเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางตามแผนพัฒนาเทศบาลโครงการพิเศษและตามนโยบายของราชการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง การจัดทำนิติกรรม งานสอบสวนตรวจพิจารณาการรวบรวมข้อเท็จจริงพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย งานดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์งานรวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณจ่ายประจำปีของเทศบาล งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงานนโยบายจังหวัด และรัฐบาลและงานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

2021 08

       กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน การจัดตั้งชุมชน การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมการพัฒนาปรับปรุงชุมชน

2021 09      

      หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด ด้านการเงิน บัญชี และการตรวจสอบการดำเนินงานรวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน