Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

วิสัยทัศน์

“ รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์ทุกชุมชน ร่วมพัฒนานครอุบล สู่มหานคร ”

ยุทธศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบจราจร และผังเมือง
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

เป้าประสงค์

 1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความสมานฉันท์ อยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านการวิชาการ ด้านการกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

 1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความสมานฉันท์ อยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90
 3. จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   และกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
 5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 90
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

 1. 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
  3. ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง
 1. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
  1. การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน
  2. ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ
  1. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
 1. 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
  3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย
  4. ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
  5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง
  6. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 1. 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  1. ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  2. ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  3. จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
  4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
  5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน
  6. จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
  7. ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน
  8. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา
  10. จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  11. ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น
  12. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา
  13. ส่งเสริมภาครัฐ /เอกชน /ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบ -ประชาธิปไตย
  14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  15. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน
  16. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 1. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
  2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
  3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
  4. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
  5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น
  6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น

       ภายในประเทศและต่างประเทศ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

Positioning จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลฯ ไว้ 3 ประเด็น คือ

 1. การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้มีมาตรฐาน สวยงาม และมีความปลอดภัย
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 3. การพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมุ่งสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

:: แผนพัฒนาเทศบาลที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564