Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 9530

  MG 9539

 MG 9466

 MG 9542

[Group 1] 297A1763 297A1771 9 images

[Group 2] 297A1793 297A1798 6 images

[Group 3] 297A1754 297A1760 7 images

โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

     วันที่ 2 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่) ชั้น2 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
     ในการนี้ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติและร่วมอบรมฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและร้องทุกข์(นิติกรชำนาญการพิเศษ)เป็นวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “เสริมสร้างความมีวินัย ให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
    สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความ ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่บุคคลากรของเทศบาลฯนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อบรมกฏหมายงานนตกร ๒๑๐๔๐๙

อบรมกฏหมายงานนตกร ๒๑๐๔๐๙ 0