Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

          

     วันที่ 2 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่) ชั้น2 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
     ในการนี้ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติและร่วมอบรมฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและร้องทุกข์(นิติกรชำนาญการพิเศษ)เป็นวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “เสริมสร้างความมีวินัย ให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
    สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความ ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่บุคคลากรของเทศบาลฯนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          อบรมกฏหมายงานนตกร ๒๑๐๔๐๙

          อบรมกฏหมายงานนตกร ๒๑๐๔๐๙ 0