Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

2561 2563

สารบัญ

  1. พนักงานเทศบาล
  2. พนักงานครูเทศบาล
  3. ลูกจ้างประจำ
  4. พนักงานจ้างตามภารกิจ
  5. พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน)
  6. พนักงานจ้างทั่วไป
  7. พนักงานจ้าทั่วไป (เงินอุดหนุน)
  8. ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี

 

HBOOK003

สารบัญ