ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล

ประจำปี 2559 ครั้งที่  5/2559

วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ 2559 เวลา 10.00น.

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
    - ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 เมษายน 2559  เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
    - สรุปการประชุมคณะบริหาร
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
    - การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2559
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบ
  สำนักการศึกษา
    - กำหนดการเปิดและผิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
    - การจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
  กองวิชาการและแผนงาน
   

- การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 (1-20 กรกฏาคม 2559)

  1. การจัดตกแต่งสถานที่
  2. การรักษาความสะอาด
  3. การจัดหาต้นเทียนและขบวนแห่
  4. การประกวดสาวงามเทียนพรรษา
  5. การจัดกิจกรรมสายเทียน-สายธรรม
  6. การจัดหาต้นเทียนที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก (40 เมตร)
  7. การประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรฒกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ