หมายเหตุ 

แผนงานโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาล เป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความคิดไว้ล่วงหน้าที่จะดำเนินการในแต่ละปีและใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  แต่อย่างไรก็ตาม  การจะดำเนินการได้หรือไม่  ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความจำเป็นเร่งด่วน  หากโครงการใดไม่มีการดำเนินการตามงบประมาณของเทศบาล  ผู้บริหารอาจเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลาง หรือ อาจนำไปดำเนินการในปีถัดไปก็ได้