การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประชากรในเขตเทศบาล
   - สถิติในเขตเทศบาล
ประชุมผู้บริหาร
   - รายงานการประชุมครั้งที่ 11
   - รายงานการประชุมครั้งที่ 12
   - รายงานการประชุมครั้งที่ 6 (11 มิ.ย. 2551)
   - รายงานการประชุมครั้งที่ 7 (16 ก.ค. 2551)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปี 2550
  • ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 [ประกวดราคาก่อสร้าง (E-Auction)]   [สอบราคา]
  • ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 [ประกวดราคาก่อสร้าง (E-Auction)]   [สอบราคา]
  • ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 [สอบราคา]
แผนพัฒนาสามปี (52 - 54)
   - คำปรารภ
   - สารบัญ
    - ส่วนที่ 1 บทนำ
    - ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   - ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีในปีที่ผ่านมา
   - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
   - ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (52-54)
    - ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ (50 - 55)
   - คำปรารภ
   - สารบัญ
   - บทที่ 1 บทนำ
   - บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   - บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลฯ
   - บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   - บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   - บทที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   - คำปรารภ
   - สารบัญ
   - ส่วนที่ 1 บทนำ
   - ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงสร้าง
   - บัญชีสรุปโครงการ (งบเทศบาล)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 2551(งบเทศบาล)
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5
คำสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี
    - แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวนการสำนัก ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย (1137/2557)
   - การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม) (213/2557)
   - การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (687/2556)
   - การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (645/2556)
   - การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล (644/2556)
   - การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (9 ส.ค.56)
   - คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (11 พ.ย.54)
   - คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (1 พ.ย.54)
   - คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนา่ยกเทศมนตรี (7 ก.ย.54)
   - การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (5 ส.ค.53)
   - การมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (5 ส.ค.53)
   - การมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง (5 ส.ค.53)
   - การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
   - การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
   - การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ
   - แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
   - แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม