:: งบแสดงฐานะทางการเงิน ::

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558  
2. งบทรัพย์สิน
3. งบเงินสะสม
4. งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากเงินรายรับ
5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรายรับและเงินสะสม
7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเฉพาะกิจ
8. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
9. หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557  bugget 57
2. งบทรัพย์สิน
3. งบเงินสะสม
4. งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากเงินรายรับ
5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรายรับและเงินสะสม
7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเฉพาะกิจ
8. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
9. หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556
2. งบทรัพย์สิน
3. งบเงินสะสม
4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรายรับและเงินสะสม
5. งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากเงินรายรับ
6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
8. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเฉพาะกิจ
9. หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
 
 
 
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2555
2. งบทดลอง 30 ก.ย. 2555 (ก่อนปิด)
3. งบหนี้สิน
4. งบเงินสะสม
5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายการเงินรายรับและเงินสะสม
6. งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากเงินรายรับ
7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
8. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเฉพาะกิจ
10. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 
 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2554 Budget54.jpg

2. งบทดลอง 30 ก.ย. 2554 (ก่อนปิด)

3. งบหนี้สิน
4. งบเงินสะสม
5. งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
6. งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
7. งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
8. งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
   

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 

          1. ประกาศ
          2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
          3. งบทดลอง (ก่อนปิด)
          4. งบทดลอง (หลังปิด)
          5. งบทรัพย์สิน
          6. งบหนี้สิน
          7. งบเงินสะสม
          8. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ
          9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
          10. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
          11. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม