มาตรฐานตำแหน่งใหม่ ระบบแท่ง

ข้อมูลโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล