ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล
ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี
     ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.10 107.10 5 -  

2 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.18 107.18 8  

มิ.ย.59

06.00 น.

2.30 107.30  12  

มิ.ย.59

06.00 น.

2.30 107.30  

5 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.40 107.40 10   

6 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.50 107.50
10   

7 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.60 107.60 10  

8 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.68 107.68  

9 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.68 107.68  

10 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.80  107.80 18  -  

11 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.80  107.80 -  

12 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.80  107.80 -  

13 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.80 107.80 -   

14 มิ.ย.59

06.00 น.

2.83 107.83 -   

15 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.83 107.83 -   

16มิ.ย.59 

06.00 น.

2.87  107.87 -  

17 มิ.ย.59

06.00 น.

2.90  107.90 -  

18 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.90  107.90  

19 มิ.ย.59

06.00 น.

2.88 107.88 2 -  

20 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.76 107.76 - 12  

21 มิ.ย.59

06.00 น.

2.66 
107.66 - 10  

22 มิ.ย.59

06.00 น.

2.30 107.30 - 36  

23 มิ.ย.59

06.00 น.

2.30 
107.30 - -  

24 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.48  107.48  18 -  

25 มิ.ย.59

06.00 น.

2.40 107.40   - 8  

26 มิ.ย.59

06.00 น.

2.30 107.30  -  10  

27 มิ.ย.59 

06.00 น.

2.50  107.50   20 -  

28 มิ.ย.59

06.00 น.

3.13 107.13  63 -  

29 มิ.ย.59

06.00 น.

3.30  108.30   17 -  

30 มิ.ย.59

06.00 น.

3.53 
 108.53 23   -  

ข้อมูลโดย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล