ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

2559-1   โครงการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี 2560
IMG02   ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ จำนวน 12 โครงการ
IMG   ติดตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร
IMG   กำหนดพื้นที่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร (SafeZone)ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจผู้สัญจร
tax 57-IMG   กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน เพื่อเสียภาษี 2560
IMG-1   ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล 2559
position59   มาตรฐานตำแหน่งใหม่ ระบบแท่ง 59
IMG-1   ขอเชิญร่วมบริจาคหรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(เทศบาล)
IMG-1   ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 12 โครงการ
IMG   จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง เพื่อศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ
IMG02   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
IMG-1   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
30-2   ประกาศ : แจ้งให้ผู้ประกอบการหอพักยื่นขอต่อใบอนุญาตหอพัก ประจำปี 2559
IMG02   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2559
scan0001   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
IMG02   ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
tax 57-IMG   กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน เพื่อเสียภาษี 2559
IMG-2   16 คำถามกับ 3 ภาษีท้องถิ่น