1 

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อนใจ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ 2 โดยมีนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โทษและพิษภัยจากบุหรี่ สุรา และยาเสพติดโดยสร้างองค์ความรู้ "พลเมืองตื่นรู้" ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพา จำนวน 130 คน ซึ่งได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลฯ. ทีมศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบรพ.สรรสิทธิประสงค์อุบลฯ และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.อุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพ/ข่าว ขนิษฐวดี ภูธรโยทิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์