สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี
boss-12 boss-2
   นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ นายวิทวัส พันธ์นิกุล
   ประชา ยอดยทธ เดชรงเรอง 
   ประชา  กิจตรงศิริ  ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี
boss-13 นพพร
  นายชัยยงค์ โคตะสิน นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย์
  สระจต  อดศกด
  นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
 นนทยา  
  นางนันทิยา  สระแก้ว  
 
  City-1  
นายอาทิตย์  คูณผล
ปลัดเทศบาล
BC-77  boss-20 นายกฤชพล เมองเหนอ 
 นายอธิปไตย โยธามาตย์
รองปลัดเทศบาล
นายถาวร เดชป้องหา
รองปลัดเทศบาล
 
 นายกฤชพล เมืองเหนือ
รองปลัดเทศบาล
 
 BC-1
 BC-2  boss-montree
นางเดือนลอย  คำแดงสด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
นายมนต์ตรี ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
boss-20 h-08 p-05
นายถาวร เดชป้องหา
รองปลัดเทศบาล

รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
นางอัมพร แก้วเรือง
รก.ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
 
 
 socia-02  โรงรบจำนำ1  P1-1
นางสุจิตรา นามพิทักษ์
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
นางศิริพร แจ่มใส
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1 
นายสมพร  จันทนะ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
  tor1-1 
 นายกรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
  สรสห   
  นายสุรสีห์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
tor3-2
นายเรืองศักดิ์ ตรีราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
  verachat  
   นายวีระชาติ สานุสันต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 

boss-sompod

นายสมโภชน์ วิทยาขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

boss-prasop

นายประสพ ปรุโปร่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
 
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง

boss-komkrit

ว่าที่ร้อยโท คมกริซ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี
ed-26
ศรีสุดา แถมศิริ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
ed-27
พิณผกา  แก่นอาษา
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ed-28
ภัทริฌา คำผง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี