ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 
วิสัยทัศน์
 
“ มีส่วนร่วม รวมพลังสร้าง มหานครอุบลราชธานี "
 
VISION
"Participate in all people, create in all communities, and collaborate in leading Ubon City to be the Metropolis"
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดลำดับ

ความสำคัญเร่งด่วน ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ภายในประเทศและต่างประเทศ
 

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
3. ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน
2. ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ
4. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย
4. ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง
6. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนา

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
2. จัดระเบียบสังคม และเฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติด
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน
2. จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
3. ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา

 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนา

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน
2. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
4. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปรับปรุงและพัฒนาในการเป็นศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
3. ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ภายในประเทศและต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน