รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครอุบลราชธานี แบ่งออกได้ดังนี้

1. นายกเทศมนตรี
       นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย
ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารของเทศบาล และสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วนเทศบาล
นครอุบลราชธานีจะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน และรองนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน 4 ปี
2. สมาชิกสภาเทศบาล
       เทศบาลนครอุบล มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 4 เขตเลือกตั้ง
เขตละ 6 คน และมีวาระการทำงาน 4 ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี ซึ่งสมาชิกชุดปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรภายใน
เขตเทศบาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550 วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิืบัติงานของคณะเทศมนตรี
ให้เป็นไปตามนโยบาย และอนุมัติเทศบัญญัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเและอื่นๆที่กฏหมายกำหนดให้เป็น
อำนาจของสภาเทศบาล เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ เป็นต้น

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 - 2557) [download]
 

       สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการประชุม รายงานประชุมสภาและการประชุมคณะเทศมนตรี

งานสาธารณกุศลของเทศบาลนครนครอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานบริหารงานบุคคล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร งานเลือกตั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงงานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้การเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์

งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องที่ได้รับมอบหมาย

 

       กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนประเมินผลตามแผนกทุกระดับ

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานวิเคราะห์วิจัยปัญหาในการปกครอง การบริหาร การปฏิบัติงานเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางตามแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการพิเศษและตามนโยบายของราชการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง การจัดทำนิติกรรม

งานสอบสวนตรวจพิจารณาการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย งานดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

งานรวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณจ่ายประจำปีของเทศบาล งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงานนโยบาย

จังหวัด และรัฐบาล และงานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

 

       สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังในด้านการ รับ - จ่าย เงินของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีต่างๆ

เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดงานจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

 

       สำนักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารการศึกษาและ วิชาการ งานให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล งานนิเทศการศึกษา

งานเกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

 

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลงพาหะนำโรค งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมการรักษาพยาบาล งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล

 

       กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน การจัดตั้งชุมชน การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุม

การพัฒนาปรับปรุงชุมชน

 

       สำนักการช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผังเมือง การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

การก่อสร้างสาธารณูปโภคการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์เมือง