footpath

 ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางเท้าในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

1.ทำไมเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงก่อสร้างทางเท้า?

ตอบ การก่อสร้างทางเท้า เป็นผลสืบเนื่องจากที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการจัดทำโครงการขยายผิวจราจร โดยรื้อทางเท้าที่มีอยู่เดิมและตัดหรือย้ายต้นไม้ที่ปลูกบนทางเท้าออกไปเพื่อทำการขยายถนนและทำเป็นที่จอดรถ จำนวน 21 สาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และมีประชาชนได้ร้องศาลปกครอง ขอให้เทศบาลนครอุบลราชธานีคืนทางเท้าตามเดิม ต่อมาวันที่  12  มีนาคม พ.ศ.2553  ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เทศบาลนครอุบลราชธานีคืนทางเท้า จำนวน 21 สาย ตามที่ได้มีการฟ้องร้อง  เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้เทศบาลต้องจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ... โดยกำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางสาธารณะที่อยู่ในเขตเมืองหรือในเขตชุมชนย่อมเป็นทางที่มีไว้บริการสำหรับประชาชนทุกคน  ไม่ว่าผู้นั้นจะสัญจรด้วยการเดิน หรือใช้รถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด อันพึงใช้ทางนั้นในการสัญจรได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า "ทางเท้าถือเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะที่ทำไว้ให้คนเดิน" ประกอบกับศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างหรือขยายถนนกับการกำหนดพื้นที่ทางเท้าสำหรับคนเดินไว้ โดยสรุปก็คือ "ไม่ว่าทางรถวิ่งหรือทางคนเดิน กฎหมายให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน เพราะทางเท้าถือเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะ"  ดังนั้น การก่อสร้างทางเท้าถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น เพราะ ทางเท้าถือเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะ และคนเดินเท้าก็ควรได้รับการคุ้มครองในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินตามกฎหมายเช่นเดียวกับคนใช้รถ โดยที่ผ่านมา เทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการคืนทางเท้าตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้ว จำนวน 17 สาย เหลือเพียง 4 สาย ที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลฯ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีพื้นที่ทางเท้าให้ถูกต้องตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้  

2. ศาลปกครองครองสูงสุดมีคำสั่งอย่างไร?

ตอบ สรุปโดยย่อ คือ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการจัดให้มีทางเท้าตามเดิมในถนนที่มีการขยายผิวจราจรทุกสาย คือ 21 สาย ที่เคยมีทางเท้าอยู่เดิม โดยพิจารณาความกว้างของทางเดินรวมทั้งการปลูกต้นไม้บนทางเท้าดังกล่าวให้เหมาะกับสภาพการใช้ประโยชน์ของชุมชนและขนาดของถนนแต่ละโครงการ ***ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โดยอนุโลมตามมาตรฐานของประกาศกรมโยธาธิการ....  ซึ่งการออกแบบก่อสร้างที่ผ่านมา เทศบาลนครอุบลราชธานีได้คำนึงถึงสภาพการใช้ประโยชน์และขนาดถนน  สังเกตได้จาก บางจุด บางพื้นที่ ทางเท้าไม่ได้กว้างถึง 1.50 เมตร  แต่โดยภาพรวมจะต้องเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและประกาศกรมโยธาธิการโดยอนุโลม 

3. กรณีมีประชาชนเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างทางเท้าและร้องให้เทศบาลฯ หยุดดำเนินการ ได้หรือไม่?

ตอบ ต้องขอเรียนว่า กรณีศาลปกครองสูงสุด สั่งให้เทศบาลฯ คืนทางเท้า ถือว่า การพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้ว ไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ นอกจากต้องเร่งคืนทางเท้าตามคำสั่งศาลฯ และไม่สามารถร้องให้ศาลคุ้มครอง เพราะไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี  ทั้งนี้  เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความจำเป็นต้องคืนทางเท้าตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด หากไม่ดำเนินการ ศาลปกครองสูงสุดจะถือว่า เทศบาลฯ ขัดคำสั่งศาล ส่วนการดำเนินการก่อสร้าง หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจด้วยว่า ศาลได้พิเคราะห์และมองประโยชน์ที่ประชาชนทุกคนจะได้ประโยชน์จากการมีทางเท้าที่เป็นทางสาธารณะด้วย 

**โครงการก่อสร้างทางเท้า ปีงบประมาณ 2559 ที่เป็นการดำเนินการเพื่อคืนทางเท้าตามคำสั่งศาลปกครองสุด ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ - ถนนเทพโยธี) 
2. โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์) 
3. โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราช) ด้านทิศเหนือ 
4. โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน)