นายอนันต์ ตันติศิรินทร์
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
 
 
น.ส.วรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
 
 
:: เขต 1 ::
นางบัวหลวง อาษาพล
น.ส.นงนุช จิรันตกาล
นายเลิศ อาชวานันทกุล
นางรฐา มณีภาค
นายเลิศชาย เสน่หา
นายชื่น พรหมจารีย์
 
 
 
:: เขต 2 ::
นางเฉลียว คำนิยม
นายนัฐพล รัตนูปการ
น.ส.ปฏิมาพร จงรักษ์
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว์
นายปรเมศร์ ศริพันธุ์
น.ส.วรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา
 
 
 
:: เขต 3 ::
นายธนพล โชควิวัฒนวนิช
นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์
นางสุภาภรณ์ โหตระไวศยะ
นางลำพูล แสงวงค์
นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล
ร้อยตำรวจเอก ณัฐพันฒน์ ศิลปสิทธิ์
 
 
 
:: เขต 4 ::
นายอนันต์ ตันติศิรินทร์
นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
น.ส.ภรณ์ชนก น้ำฝน เฟื่องงาม
นายปิยะ ลายวิเศษกุล
น.ส.ต้นข้าว ตังคโณบล
 
 
 

citymembernews

DSC_00031

        ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สองประจำปี ๒๕๕๕ (ขยายเวลา) ครั้งที่ ๑ มีญัตติน่าสนใจอยู่หลายเรือง  ลองคลิกอ่านดูสิครับ new171105-6
DSC_0016_-_Copy        

ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 4 มีญัตติคัดเลือกประธานสภาเทศบาลคนใหม่ ใครได้รับการคัดเลือก คลิกอ่านต่อโดยพลัน  new171105-6

21        

ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3  มีการพิจารณาเรื่องอะไร? ด้านในมีคำตอบ new171105-6

PIC-13        

ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2  บรรยากาศเป็นอย่างไร ด้านในมีคำตอบ

0044        

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1 การประชุมครั้งนี้มีญัตติหรือเรื่องที่พิจารณา  3 เรื่อง  รายละเอียดเป็นอย่างไร เชิญคลิกอ่านต่อ

0042        

ประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1  มีการพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง บรรยากาศการทำหน้าที่ของผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างไร ข้างในมีคำตอบ

DSC_00188         ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555
DSC_0054_-_Copy         ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่่สองประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1 มีญัตติเพื่อพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง บรรยากาศเป็นอย่างไร คลิกอ่านโดยพลัน
DSC_0025_-_Copy         ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 4  มีวาระสำคัญ คือ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
DSC_0046_front         ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3 การประชุมครั้งนี้มีญัตติที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง  มีรายละเอียดและผลการประชุมเป็นอย่างไร  คลิกอ่านต่อครับ
13citymember      

ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 การประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 งบประมาณที่จะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มีรายละเอียดอย่างไร  ต้องคลิกอ่าน

citymember9-2-55       ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 มีวาระสำคัญว่าด้วยเรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 วาระที่หนึ่ง "ชั้นรับหลักการ"  บรรยากาศเป็นอย่างไร  อย่ารอช้า  คลิกอ่านต่อโดยพลัน
member_29    

ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2  มีการพิจารณาญัตติในเรื่องอะไร บรรยากาศเป็นอย่างไร  อยากรู้ต้องคลิกอ่านต่อ

DSC_0019_199    

ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑

s