1

   วันที่ 16 สิงหาคม 2559 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดพื้นที่ปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี บังคับใช้กฎหมาย 100 % (SafeZone)เริ่ม 15 ก.ย.59 นี้  โดยได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร เป็นพื้นที่นำร่อง ดังนีั

- ช่วง ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคี - หอนาฬิกา
- ช่วงหอนาฬิกา - สี่แยกดงอู่ผึ้ง
- ช่วงหอนาฬิกา - สามแยกเนวาด้า

และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ห่วงตัวเอง ห่วงเพื่อนร่วมทาง ปฏิบัติตามกฎจราจร

3

 

4

5

62