:: การประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  E-Auction ::

กุมภาพันธ์ 60 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 14/2560)
  2. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน (เลขที่ 15/2560)
  3. ประมูลจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 (เลขที่ 16/2560)
มกราคม 60 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 5/2559)
  2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 6/2560)
  3. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง(เลขที่ 7/2560)
  4. ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสมเด็จ (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนราษฎร์บำรุง)(เลขที่ 8/2560)
  5. ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก-ถนนอุปราช)(เลขที่ 9/2560)
  6. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 10/2560)
  7. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการอบรมให้ความรุ้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เลขที่ 11/2560)
  8. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5-ชุมชนวังสว่าง (เลขที่ 12/2016)
  9. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 13/2016)
ธันวาคม 2559 1. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนสมเด็จ (ช่วงซอยอุบล-ตระการ4-ถนนราษฎร์บำรุง) (เลขที่ 1/2560)
  2. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 14 (เลขที่ 2/2560)
  3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 3/2560)
  4. ประมูลซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 4/2560)
   
พฤศจิกายน 2559 1. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 2/2559 (เลขที่ 1/2560)
สิงหาคม 2559 1. สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2 (เลขที่ 31/2559)
  2. ประมูลซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 32/2559)
  3. สอบราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนเป็นชนิด LED บริเวณถนนคนเดิน (เลขที่ 33/2559)
  4. สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 34/2559)
  5. สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 35/2559)
  6. ประกาศ ขอเพิ่มเติมข้อความในเอกสารสอบราคา
กรกฎาคม 2559 1. ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย ถึง ซอยชยางกูร 34) (เลขที่ 28/2559)
  2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 29/2559)
  3. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 30/2559)
มิถุนายน 2559 1. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) (เลขที่ 27/2559)
   
พฤษภาคม 2559 1. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา ซื้อรถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
  2. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 (เลขที่ 1/2559)
  3. ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 24/2559)
  4. ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 25/2559)
  5. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจ รภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 26/2559)
   
เมษายน 2559 1. ประมูลซื้อรถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 19/2559)
  2. สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 20/2559)
  3. สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 21/2559)
  4. สอบราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่ง แบบพับเก็บได้ จำนวน 30 ชุด (เลขที่ 22/2559)
  5. ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 23/2559)
   
มีนาคม 2559 1. สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพนม 2 (เลขที่ 10/2559)
  2. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 10 (เลขที่ 11/2559)
  3. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY) (เลขที่ 12/2559)
  4. ประมูลจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) (เลขที่ 13/2559)
  5. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน (เลขที่ 14/2559)
  6. ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (เลขที่ 15/2559)
  7. ประมูลซื้อรถรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 16/2559)
  8. สอบราคาซื้อรถบรรทุกปิคอัพ ตอนเดียว ขนิดยกเทเท้าย จำนวน 1 คัน (เลขที่ 17/2559)
  9. สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 18/2559)
มกราคม 2559 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 4/2559)
  2. ประมูลจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร(ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช) (เลขที่ 5/2559)
  3. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า จำนวน 4 โครงการ
ธันวาคม 2558 1. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY) (เลขที่ 1/2559)
  2. (ยกเลิก) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY)(เลขที่ 2/2559)
  3. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY)(เลขที่ 3/2559)
กันยายน 2558 1. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 122/2558)
  2. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) (เลขที่ 123/2558)
  3. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 124/2558)
  4. สอบราคาจ้างเหมาบุคคภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง (ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก (เลขที่ 125/2558)
  5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามหญ้า เกาะกลางถนนเทพโยธี (เลขที่ 126/2558)
   
สิงหาคม 2558 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 (เลขที่ 109/2558)
  2. สอบราคาซื้อรถเข็นสำหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร์) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 110/2558)
  3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน (เลขที่ 111/2558)
   
  4. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 112/2558)
 

5. สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2557 (เลขที่ 113/2558)

  6. ประมูลจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว (เลขที่ 114/2558)
  7. ประมูลจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 115/2558)
  8. ประมูลจ้างซ่อมแซมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภคสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (เลขที่ 116/2558)
  9. ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 117/2558)
  10. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (เลขที่ 118/2558)
  11. สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 119/2558)
  12. สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ (เลขที่ 120/2558)
  13. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ((เลขที่ 121/2558)
   
กรกฎาคม 2558 1. สอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 53/2558)
  2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 54/2558)
  3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 55/2558)
  4. (ยกเลิก)การประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน (เลขที่ 56/2558)
  5. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 57/2558)
  6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง (เลขที่ 58/2558)
  7. สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ (JET AERATOR) จำนวน 5 เครื่อง (เลขที่ 59/2558)
  8. สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดั้ม จำนวน 1 คัน (เลขที่ 60/2558)
  9. สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 61/2558)
  10. สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี. จำนวน 5 คัน (เลขที่ 62/2558) 
  11. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 63/2558)
  12. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 64/2558)
  13. สอบราคาซื้อรถเข็นสำหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร์) จำนวน 10 คัน (เลขที่ 65/2558)
  14. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 66/2558)
  15. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ จำนวน 9 โครงการ
  16. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
  17. ประมูลจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3
  18. ประมูลจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 8 โครงการ
  19. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 17
  20. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ
  21. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ
  22. สอบราคาซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ ครั้งที่ 2 (เลขที่ 100/2558)
  23. สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องเล่นออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  (เลขที่ 101/2558)
  24. สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค์) ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฎน์) และถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฎน์)  (เลขที่ 102/2558)
  25. สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศนครอุบลราชธานี)  (เลขที่ 103/2558)
  26. สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดั้ม จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 104/2558)
  27. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 105/2558)
  28. สอบราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 106/2558)
  29. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 107/2558)
  30. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 108/2558)
   
มิถุนายน 2558 1. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 47/2558)
  2. ประมูลจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 48/2558)
  3. สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง (เลขที่ 49/2558)
  4. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 50/2558)
  5. สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด (เลขที่ 51/2558)
  6. ประมูลเจ้าก่อสร้างเตามเผาศพแบบไร้มลพิษวัดพลแพน (เลขที่ 52/2558)
   
พฤษภาคม 2558 1. ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 45/2558)
  2. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ป.1 - ปวช. (เลขที่ 1/2558)
  3. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (เลขที่ 46/2558)
  4. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 1/2558)
   
เมษายน 2558 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 44/2558)
   
มีนาคม 2558 1. ประมูลจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 จุด (เลขที่ 26/2558)
  2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล1 บูรพาอุบล ครั้งที่ 3 (เลขที่ 28/2558)
  3. ประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 29/2558)
  4. ประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 30/2558)
  5. สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะอยู่ วงศ์ธรรม (เลขที่ 31/2558)
  6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 32/2558)
  7. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 33/2558)
  8. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 34/2558)
  9. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 35/2558)
  10. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ข้างซอยชยางกูร 4 - ชยางกูร 12) (เลขที่ 36/2558)
  11. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 37/2558)
  12. ประมูลจ้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ บริเวณสี่แยกถนนพรหมเทพตัดกับถนนอุปราช (เลขที่ 38/2558)
  13. สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด (เลขที่ 39/2558)
  14. สอบราคาซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน (เลขที่ 40/2558)
  15. สอบราคาซื้อหินคลุก (เลขที่ 41/2558)
  16. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 42/2558)
  17. สอบราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก จำนวน 12 รายการ (เลขที่ 43/2558)
   
มกราคม 2558 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 18/2558)
  2. สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 19/2558)
  3. สอบราคาซื้อพันธ์ุบัวพร้อมปลูกและวัสดุการเกษตร (เลขที่ 20/2558)
  4. สอบราคาซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 21/2558)
  5. สอบาราคาซื้อรูปปั้นช้าง จำนวน 4 ตัว (เลขที่ 22/2558)
  6. สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 23/2558)
  7. สอบราคาซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 6 ตัว (เลขที่ 24/2558)
  8. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) (เลขที่ 25/2558)

 

พฤศจิกายน 57 1. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 6/2558)
  2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 7/2558)
  3. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 8/2558)
  4. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 9/2558)
  5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง (ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก (เลขที่ 10/2558)
  6. สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 11/2558)
  7. ประมูลจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดหนองบัว (เลขที 13/2558)
  8. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ครั้งที่ 2 (เลขที 14/2558)
  9. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ครั้งที่ 2 (เลขที 15/2558)
  10. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ครั้งที่ 2 (เลขที 16/2558)
  11. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ครั้งที่ 2 (เลขที 17/2558)
   
ตุลาคม 2557 1. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามหญ้า เกาะกลางถนนเทพโยธี (เลขที่ 1/2558)
  2. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 2/2558)
  3. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องสุขาทุ่งศรีเมือง (เลขที่ 3/2558)
  4. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง(ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก) (เลขที่ 4/2558)
   5. สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน จำนวน 4 เส้นทาง (เลขที่ 5/2558)
   
กันยายน 2557 1.  สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 41/2557)
  2.  สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ 42/2557)
  3.  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทาสี จำนวน 8 รายการ (เลขที่ 43/2557)
  4.  สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายสะพายไหล่ข้าง จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ 44/2557)
  5.  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานด้านการจราจร จำนวน 13 รายการ (เลขที่ 45/2557)
  6.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่าง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 46/2557)
  7.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 47/2557)
  8.  สอบาราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 48/2557)
  9.  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ (เลขที่ 49/2557)
  10. สอบราคาซื้อยาง MC 70 (เลขที่ 50/2557)
 

11. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนยุทธภัณฑ์ (ข้างบ้านเลขที่ 18) (เลขที่ 51/2557)

  12. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 215) (เลขที่ 52/2557) 
  13. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 53/2557) 
  14. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 8) (เลขที่ 54/2557)
  15. สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชะานี จำนวน 100 ป้าย (เลขที่ 55/2557)
  16. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 20 (ข้างบ้านเลขที่ 59) (เลขที่ 56/2557)
  17. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพาใน (ข้างบ้านเลขที่ 403) (เลขที่ 57/2557)
  18. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนราชบุตร (ข้างบ้านเลขที่ 20/7) (เลขที่ 58/2557)
  19. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนหลวง (ข้างบ้านเลขที่ 267) (เลขที่ 59/2557)
  20. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน) ฝั่งตรงข้ามวัดแจ้ง (เลขที่ 60/2557)
  21. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 61/2557)
  22. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เลขที่ 62/2557)
  23. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 63/2557)
  24. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพรหมราช - ถนนพิชิตรังสรรค์) (เลขที่ 64/2557)
  25. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) (เลขที่ 65/2557)
  26. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 66/2557)
  27. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 67/2557)
  28. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 68/2557)
  29. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เลขที่ 69/2557)
  30. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 70/2557)
  31. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องครัว โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (เลขที่ 71/2557)
  32. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพานอก (ข้างบ้านเลขที่ 74/16) (เลขที่ 72/2557)
  33. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ (ช่วงถนนหลวง-ถนนเทพโยธี) (เลขที่ 73/2557)
  34. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ป 1 ช ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านก้านเหลือง (เลขที่ 74/2557)
  35. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 75/2557)
  36. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสวัสดิการคม (เลขที่ 76/2557)
  37. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 77/2557)
  38. ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสายสะพายไหล่ข้าง (เลขที่ 78/2557)
   
กรกฎาคม 2557 1. สอบราคาซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 5x9 ม. จำนวน 50 ผืน (เลขที่ 40/2557)
   
มิถุนายน 2557 1. สอบราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เลขที่ 35/2557)
  2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ 36/2557)
  3. สอบราคาซื้อถังขยะ ชนิดคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง (เลขที่ 37/2557)
  4. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 500 ใบ (เลขที่ 38/2557)
  5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 39/2557)
   
พฤษภาคม 2557 1.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้งสนามเด็กเล่น จำนวน 5 รายการ (เลขที่ 27/2557)
  2.  สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่  28/2557)
  3.  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาราม (เลขที่ 29/2557)
  4.  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (เลขที่ 30/2557)
  5.  สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอบ และวัสดุุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เลขที่ 31/2557)
  6.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 32/2557)
  7. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนราชบุตร-ถนนหลวง) และถนนยุทธภัณฑ์ (ช่วงถนนศรีณรงค์-ถนนเขื่อนธานี) เลขที่ 33/2557
  8. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนพรมหมราช (ช่วงถนนอุปราช-ถนนหลวง) เลขที่ 34/2557
  9. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (ฉบับที่ 1/2557)
   
เมษายน 2557 1. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ป.1 - ปวช. สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 149 รายการ (เลขที่ 1/2557)