สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  12  โครงการ     15,924,000
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 15,924,000
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ถนนสมเด็จ (ช่วงซอยอุบลตระการ 4 - ถนนราษฎร์บำรุง) 810,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ข้างบ้านเลขที่ 95) 247,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยธรรมวิถี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 4/2) 450,000
4 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ซอยแยกชอยชยางกูร 10.1 (ข้างบ้านเลขที่ 18) 62,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 19/1) 225,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก - ถนนอุปราช) 4,900,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสมเด็จ (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราษฎร์บำรุง) 4,510,000
8 โครงการก่อสร้าง คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสุขาอุปถัมภ์ แยก 1 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 200,000
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 - ชุมชนวังสว่าง 1,320,000
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดมณีวนาราม ด้านทิศเหนือ 244,000
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 1,366,000
12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 1,590,000
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  2  โครงการ 130,000
      แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 130,000
13 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
14 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 1,174,000
      แผนงาน  เคหะชุมชน 1,174,000
15 โครงการดูแลบำรุงและรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,124,000
16 โครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล 50,000
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน  72  โครงการ 185,807,900
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 1,100,000
17 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000
18 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
19 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
20 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
21 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
22 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
23 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 150,000
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 600,000
24 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ 100,000
25 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
26 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000
27 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
28 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 200,000
      แผนงาน  การศึกษา 95,133,400
29 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
30 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 100,000
31 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 375,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
33 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
34 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  5,000,000
35 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 250,000
36 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 50,000
37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,820,000
38 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 251,000
39 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 948,600
40 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000
41 โครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล 20,000
42 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000
43 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
44 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 50,000
45 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,085,000
46 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 282,000
47 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 50,000
48 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
49 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,122,800
50 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
51 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000
52 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  22,505,000
53 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 48,770,000
54 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 30,000
55 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000
56 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
57 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
58 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
59 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
60 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 50,000
      แผนงาน  สาธารณสุข 5,505,000
61 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000
62 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000
63 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 60,000
64 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 795,000
65 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000
66 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
67 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000
68 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000
69 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
70 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) 200,000
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,270,000
71 โครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
72 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000
73 โครงการประชุมชุมชน 50,000
      แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6,800,000
74 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 300,000
75 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2,500,000
76 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
77 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 2,000,000
78 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 1,000,000
79 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560 200,000
80 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 250,000
81 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000
82 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 20,000
83 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
      แผนงาน  งบกลาง 75,399,500
84 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 58,654,500
85 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 9,748,800
86 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 354,000
87 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช) 2,598,300
88 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  57  โครงการ 51,187,600
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 4,001,300
89 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
90 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
91 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
92 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  980,100
93 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 10,400
94 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง  196,400
95 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
96 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
97 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
98 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 966,600
99 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 100,000
100 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
101 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 166,800
102 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 942,000
103 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายเทศกิจ) 942,000
      แผนงาน  การศึกษา 21,699,500
104 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
105 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
106 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
107 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
108 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 50,000
109 โครงการก่อสร้างส้วมให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 420,000
110 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 117,000
111 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ 73,000
112 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 391,000
113 โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 70,000
114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 380,000
115 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1,402,900
116 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 130,000
117 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม  75,000
118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสมุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 100,000
119 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2,224,000
120 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 942,600
121 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 400,000
122 โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,250,000
123 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนที่ 1,2,3,4,5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 420,000
124 โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 380,000
125 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,215,200
126 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 381,200
127 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 450,000
128 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 400,000
129 โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 350,000
130 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,247,600
131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 3,100,000
132 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 2,560,000
133 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,000,000
134 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 120,000
      แผนงาน  สาธารณสุข 9,974,800
135 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) และพื้นที่โดยรอบ 225,000
136 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) 100,000
137 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งานสัตวแพทย์ 100,000
138 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6,169,800
139 โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) 70,000
140 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 1,260,000
141 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 2,050,000
      แผนงาน  เคหะชุมชน 13,725,400
142 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 898,300
143 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 200,000
144 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานรักษาความสะอาด) 12,627,100
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 844,600
145 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 844,600
     
     
  รวมทั้งสิ้น  145  โครงการ 254,223,500