1

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญชวนช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อลดโลกร้อนด้วยการลดปริมาณขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี คืนความสดใสให้โลกของเรา

2

3

ข้อมูลโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม