MG 9164 

  วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.09 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์ุนิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 คน และระดับ ปวช. จำนวน 15 คน และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนบูรพาอุบล

 MG 9167

 MG 9174

 MG 9178

 MG 9183

 MG 9187

 MG 9188

 MG 9189

 MG 9191

 MG 9195

 MG 9199

 MG 9201

 MG 9204

 MG 9205

 MG 9206

 MG 9210

 MG 9213

 MG 9223

 MG 9226

 MG 9230

 MG 9233

 MG 9247

 MG 9249

 MG 9250

 MG 9252

 MG 9265

 MG 9267

ข่าวโดย คุณขนิษฐวดี
ภาพโดย คุณชาญชัย
ฝายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน