MG 9316 

   วันที่ 9 มีนาคม 2560 เทศบาลฯ จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 9317

 MG 9320

 MG 9323

 MG 9324

 MG 9325

 MG 9326

 MG 9328

 MG 9330

 MG 9331

 

 MG 9339

 MG 9343

 MG 9344

 MG 9346

 

 MG 9349

 MG 9350

 MG 9357

 MG 9361

 MG 9363

 MG 9371

 MG 9377

 MG 9378

 MG 9381

 MG 9387

 MG 9389

 MG 9402

 MG 9403

 MG 9409

 MG 9410

 MG 9415

 MG 9416

 MG 9418

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน