MG 9450 

  วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงเเรมอุบลบุรีรีสอร์ท นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานวันสตรีสากล พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานวันสตรี จังหวัดอุบลราชธานีจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี

 MG 9452

 MG 9514

 MG 9524

 MG 9534

 MG 9549

 MG 9551

 MG 9559

 MG 9563

 

 MG 9620

 MG 9635

 MG 9639

 MG 9643

 MG 9647

 MG 9664

 MG 9667

 MG 9670

 MG 9686
ขนิษฐวดี / ข่าว 
ชาญชัย /ภาพ