1

  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะก้าวไปสู่ชั้นศึกษาที่สูงขึ้นไป

2

3

 

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร และธิรักษ์  กองวิชาการและแผนงาน