1 

   วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมมอบผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์ฯบริการส่าธารณสุขฯ 7 (อยู่ วงศ์ธรรม)
2

3

4

5

6

ภาพโดย ชินวัตร ,ทราย