1

   วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่1 (เขต1/เขต2) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขึดความสามารถเฉพาะตัวบุคคลให้กับกรรมการชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม รร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพโดย ชินวัตร กองวิขาการและแผนงาน