1 

    วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายอาทิตย์ คูณผล นายกสมาคมนักบริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ)สำหรับหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ขนิษฐวดี/ ข่าว
ชาญชัย/ภาพ