1

 

   วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2 (เขต 3,4) พร้อมด้วย นายประชา กิจตรงศิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเฉาะตัวบุคคลให้กับกรรมการชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุม รร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร

 2

 3

4

5

6

7

8

9

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน