2

  วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่สอง ให้มีความก้าวหน้า มีความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

 1

3

4

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร กองวิชาการและแผนงาน