เอกสารรายงานประกอบ : Present By PowerPoint
   รายงานการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 bj-2558    
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
evalation-56    evalation-57

โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

child55.jpg   bg2554.jpg
 
     
    
     รายงานการประเมินผลการจัดงานประเพณี

มหาสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2554

     
 
 
     
 
 
     
 
รายงานการประเมินผลการจัดงานประเพณีออกพรรษา 2553