กองวิชาการและแผนงาน
p-05
สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

งานธุรการ


   
p-022
อรนุช  พานคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
p-044
พรหมจักรี  เวชมนัส
เจ้าพนักงานธุรการ
p-03
เอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   

p-05
สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

p-10
ณัฐปภัสร์  ฏปวรนันท์
นักวิชาการคลัง
p-12
ณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
p-08
อรอนงค์ ยิ่งปัญญาธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 p-09
จาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 NEW สพตรา ณ อบล
สุพัตรา ณ อุบล
พนักงานจ้างเหมา
p-13
สุรีรัตน์  สิงห์มุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 p-33
สุพัตรา  เดชะคำภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
  ฝ่ายนิติการ
   
 p-14
สุรศักดิ์  สุระวงศ์
นิติกร
p-15 
บัญชา  โสภาวงค์
นิติกร
p-016 
ธนิต  แห่งธรรม
นิติกร
 p-17
สุนทร  สิทธิธรรม
นิติกร
เอมอร
เอมอร พันธ์คำ
นิติกร
NEW สนภา  สขสเหม
สุนิภา สุขสุเหิม
พนักงานจ้างเหมา
   
  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   
 p-18
พิศาล  ดีพร้อม
หัวหน้าฝ่ายบริการฯ
 p-20
เจนณรงค์  นามมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

p-19
พงศธร  โชติมานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
   p-34
นฤดล  คูณผล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
p-21
อ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
 p-22
ภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
p-23 
ธิรักษ์  ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
p-24 
ขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์
 p-25
สุธีราพร  ริพล
นักประชาสัมพันธ์
 p-26
พลอยฐิชาภรณ์  จันภิรักษ์
นักประชาสัมพันธ์
p-27 
สุวิทย์  พบลาภ
พนักงานขับรถยนต์
p-28 
ชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
p-29 
ชินวัตร  มิ่งขวัญ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 ธำรงสงสทธ
ธำรงสิทธิ์ ชูปาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์