กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
h-08
อัมพร  แก้วเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานแผนงานสาธารณสุข


   
h-07
สำราญ  ปุณณะบุตต์
นักวิชาการสาธารณสุข
 

 


hp-23
ณิชากมล  ขยายวงษ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-10
วิทวัส  ยืนนาน
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-24
สำเนียง  กลมเกลียว
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   

h-02
วิไลลักษณ์  อัครอำนวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

h-03 
พิชยพรรญ์  สุวรรณพรม
เจ้าพนักงานธุรการ
 h-04
เตือนจิตร  วิริยวุฒิไกร
เจ้าพนักงานธุรการ
 h-05
อุมาภร  หมื่นท้าว
เจ้าพนักงานธุรการ

h-06 
ศรินทร์ทิพย์  อุดรวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินฯ

     
hp-01 
นงนาฏ  สมภพ
ลูกจ้างประจำ
hp-02
วาสนา  วงศ์หอม
ลูกจ้างประจำ
hp-09
วาสนา ร่วมสุข
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-08
กมลพรรณ  สนสุผล
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-05
หนูแดง  วเศษพงศ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-06
รัชนี  หาญบำราช
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-07 
คมคาย ชูศรี
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 
  ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
   
 h-08
อัมพร  แก้วเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
h-11
วีระศักดิ์  สินปรุ
นักวิชาการสุขาภิบาล 
h-09
ธนบรรณ  บุญเลิศ
นักวิชาการสุขาภิบาล
h-12
อรัญญา  ร้อยมาลี
นักวิชาการสาธารณสุข
h-30
พัชรีภรณ์ นันตระกูล
นักวิชาการสุขาภิบาล
h-31
นายอรุณชัย ปราบโสม
นักวิชาการสุขาภิบาล
   
 hp-32
คลีโอพัตรา  วงศ์จันทา
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-35
พรประภา  ศิริมงคล
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-34 
วราภรณ์  วงศ์บา
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-11
สิริยา  บุพศิริ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-12
ศุภลักษณ์  ขจรกลิ่น
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-25
กิยาภรณ์  ภวิโภษา
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-26
ณฐนน  เดชะคำภู
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-27
พจนกนก  สุภาพ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-31
สุพัตรา  เครือวัลย์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-28
นาวา สว่างวงศ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-29
ภาวินี  สุคันธวัต
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-30
ยุทธศักดิ์  สุกาวงศ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
  ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
   
 h-13
โกวิท  เริงนิรันดร์
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย
h-25
ทิพวรรณ  หลักรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข
h-21
รัชนี  อุทธสิงห์
พยาบาลวิชาชีพ
 h-16
จักรี  วัฒนราษฎร์
นายสัตวแพทย์

h-17
วราภรณ์  บุญสาร
นายสัตวแพทย์
 
 
นางผุสดี ทวีบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
   
 hp-04
เสาวภา  พันธุ์บุตร
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-13
ชลิดา  สุผาวรรณ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-14
ฐิติพร  สืบสวน
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-36
วรโชติ  ศรไชย
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-58
รัตติกาล  แสงงาม
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-42
วิภาดา  จันทฤทธิ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-44
อภิรดี  ปัจฉาภาพ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

hp-50
พชรกรรณ  เจริญชัย
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-15
รุ่งโรจน์  บุญจรัส
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-38
เปรม  กอยแก้ว
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-39
วุฒิไกร  จารุการ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-41
บุญจันทร์  นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-43
ทองใบ  ศรีวะรมย์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-46
วีระพงศ์  อัปกาญจน์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

hp-51
นภาภรณ์  ชนะบุญ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-47 
อัญชลี  เชื้อพันธ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-49
ณฐวรรณ  พรหมประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี
   
h-24
นงค์นุช  อุตส่าห์
พยาบาลวิชาชีพ
 h-19
กุลชญา  ศาลาน้อย
นักวิชาการสาธารณสุข
 h-26
อภันตรี  วงษ์สายตา
พยาบาลวิชาชีพ
h-23 
ไสว  ดอกพุฒ
พยาบาลวิชาชีพ
hp-18
บุณยนุช  บูรณะพิมพ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-54
นาย  คชรักษ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-53
ปณภรดา  โรยอำไพ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-52
นวลศรี  สาระดี
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-56
วันวิสา  จารุการ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-55
ปิ่นสุดา  กังวาลย์กูลการ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
   
  •   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว
   
 h-22
ณภัทร์  สายธนู
พยาบาลวิชาชีพ
 hp-37
มิ่งขวัญ  บุญเอนก
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
hp-59 
กาญจนพันธ์  จินาพร
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย
   
 h-27
จุรีรัตน์  บุญภา
พยาบาลวิชาชีพ
 
 hp-61
โศรญา  รัตนโสภา
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

 hp-60
กรรณิกา  ศรไชย
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่
   
 h-20
พัชรกนกชล เมืองเหนือ
พยาบาลวิชาชีพ
 hp-63
วัชราภรณ์  บุญชิต
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-62
เพ็ญนภา  หอมดี
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-20
มยุรี  วงษ์สาลี
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง
   
h-15 
ชญานิศา  คำภาบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
 hp-64
คมมะณี  พงษ์อรัญ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-66
อุษณีย์  ยิ่งยง
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
 hp-65
ดาวเรือง  กงแก้ว
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 ราชภัฏ
   
 h-28
เสมอแข  มาลัย
พยาบาลวิชาชีพ
hp-67 
รัชนียาภรณ์  วรรณะวัลย์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

 
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงศ์ธรรม
   
 h-14
สุพัตรา  โคตรสุโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพ
 hp-69
เพียงพิศ  พิณทอง
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ

hp-57 
ศรุตยา  วิลามาศ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ