ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล

ประจำปี 2557 ครั้งที่  6/2557

วันที่ 3  มิถุนายน พ.ศ 2557 เวลา 09.00 น.

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
                      ครั้งที่ 5/2557  วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • การดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ

สำนักการช่าง

  • รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2557

สำนักการคลัง

  • รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษา

  • การประเมินคุรภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • โครงการรถรับ-ส่ง นักเรียน

สน.เทศบาล

  • รายงานผลการดำเนินงานของ สน.เทศบาล

ระเบียวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ