สำนักการช่าง
w-01
วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


   
 w-04
ปิยะมาศ  หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 w-21
นริสา  กลิ่นทุม
เจ้าพนักงานธุรการ
 w-23
มารศรี  งวงช้าง
เจ้าพนักงานธุรการ
w-39
ณฐมณฑ์ อรุณมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
 wp-03
อำนาจ  ดวงศรี
ลูกจ้างประจำ
wpp-01 
สุวิทย์  จันตา
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
wpp-02 
กานต์ณิศภัท  ช่างยา
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
wg-02
สาคร  ทองไทย
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 wg-80
ธีรพันธุ์  ธนูศรี
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
     
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
w-16
ภัสรา  สวัสดิ์กุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
wpp-04
จันทราศรี  สาระชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
   
w-07
รัชต์สุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและการก่อสร้าง
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
 w-05
สุดารัตน์  แก้วกลึงกลม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 w-22
รัชวรรณ  คำทวี
เจ้าพนักงานธุรการ
 w-24
ณัชกมล  ถิระพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
wp-14
รินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 w-12
รุ่งนภา  จันทร์เกษ
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
wg-04
ปิยรัตน์  ศรีจำปา
เจ้าพน้าที่สำนักการช่าง
 wg-03
ภาสุนนท์  ศรีบุระ
เจ้าพน้าที่สำนักการช่าง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
   
 w-07
รัชต์สุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

     
งานวิศวกรรมโยธา      
w-30
ปัญญา  ทองสรร
วิศวกรโยธา
w-25
ประสิทธิ์  สิทธิคุณ
วิศวกรโยธา
w-26
วัฒนา  สมลา
วิศวกรโยธา
w-40 
สันติศักดิ์  แสวงทรัพย์

วิศวกรโยธา
 
wg-88
ภาณุวัฒน์  ทาคำ
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 wpp-42
ตฤณ  สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 wpp-25
ศานิต  ทองกลม
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 wpp-24
วุฒิพงษ์  ทองงอก
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 wg-06
เชิดชัย  เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
 wg-07
ทรัพย์ทวี  จันทร์เกษ
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   
งานสถาปัตยกรรม      
 w-31
วิษณุ  สุระชัย
วิศวกรโยธา
w-17 
ธวัฒน์  กูลเกื้อ
นายช่างเขียนแบบ
w-29
วชิรนุพงษ์  ลิมปิทีปราการ
นายช่างโยธา
 w-33
ศิริพงศ์  ศรีพร
นายช่างโยธา
   wpp-44
ดุสิต  นาคำมูล
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
   
 w-06
สุพิศศรี  ถิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ
w-09
ศิริพร  สืบเหล่า
นายช่างโยธา
 w-32
พิชิต  เดชะทะสอน
นายช่างโยธา
 
ฝ่ายวิศวกรรจราจร    
w-15
ศรัณย์  ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร
w-37 
วีรพงษ์  อินทวัด
นายช่างไฟฟ้า
   
ส่วนการโยธา
   
w-01
วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์
รก.ผอ.ส่วนการโยธา
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
w-13 
ประไพศรี  ศิริทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
wg-01
อรุณี  ละบาป
เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง
   
งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์     
w-27 
อุดร  ทาเงิน
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
นายประยุทธ  ร้อยมาลี
เจ้าพนักงานธุรการ
   
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
   
 w-14
วรวิทย์  หลาทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
w-34
ทินภัทร  บุญลี
นายช่างโยธา
 w-35 
จรัญ  สั่งศรี
นายช่างเครื่องกล
 
ฝ่ายสาธารณูปโภค : งานบำรุงรักษาทางและสะพาน    
 w-15
ศรัณย์  ศรีเมือง
รก.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
w-28
สุรเดช  คำภู
นายช่างโยธา
   
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ     
 ทองพูน  เอิบสุข
นายช่างไฟฟ้า
 w-36
วลัยพรรณ  พิมพ์พรรค์
นายช่างไฟฟ้า
w-41
กิตติภณ  มูลจัด
วิศวกรไฟฟ้า
 
งานช่างศิลป์      
w-19
สถาพร  แสนทวีสุข
นายช่างศิลป์
     
งานศูนย์เครื่องจักรกล 1      
 w-08
สมชาย  จันทร์เกษ
นายช่างเครื่องกล
 w-20
วิษณุรักษ์  ใจเพียร
นายช่างเครื่องกล
   
งานศูนย์เครื่องจักรกล 2
     
 w-11
อดิศักดิ์  นามพิทักษ์
นายช่างเครื่องกล