ฝ่ายเทศกิจ
ts-01
วิมลรัตน์  ยืนนาน
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
งานคดีและธุรการ
   
 ts-66
ธวัชชัย  ทาศิริ
นิติกร
     
 ts-31
นิรันดร์  ชุมใหญ่
ลูกจ้างประจำ
 ts-05 
วรวุฒิ  คูณผล
ลูกจ้างประจำ
ts-17
สุวัฒน์  ดอกไม้
ลูกจ้างประจำ
 

งานตรวจและบังคับการ


   
ts-77
อดิศร  ประจำ
นักจัดการงานเทศกิจ
ts-06
จ.อ.รัฐธรรมนูญ  ชาติแดง
เจ้าพนักงานเทศกิจ

 
งานกิจการพิเศษ
   

ts-55
จ.อ.พีรพล  สมภักดี
เจ้าพนักงานเทศกิจ

     
งานคดีและธุรการ

   
       

 

 
   

 ts-32
สมชัย  จุรัญชัย
พนักงานเทศกิจ

ts-35 
สุทันศ์  บุญจรัส
พนักงานเทศกิจ
 ts-12
สุริยา  แสงกล้า
พนักงานเทศกิจ
ts-20
สมาน  บัวเขียว
พนักงานเทศกิจ
 ts-16
ดำรงเดช  พงษ์ประเสริฐ
พนักงานเทศกิจ
ts-19
สนอง  สัตย์ธรรม
พนักงานเทศกิจ
 ts-22
เกริกเกรียรติ  คูณผล
พนักงานเทศกิจ
ts-18 
เกรียงไกร  ศิริกิจ
พนักงานเทศกิจ
 ts-11
เอื้องนภา  อาจหาญ
พนักงานเทศกิจ
 ts-02
ศรศักดิ์  เพลินจิตร
พนักงานเทศกิจ
 ts-13
อาทิตย์  รูปช้าง
พนักงานเทศกิจ
 ts-15
วิฑูรย์  สหัสจันทร์
พนักงานเทศกิจ
 ts-30
มังกร  เหรียญทอง
พนักงานเทศกิจ
 ts-23
ธนากร  ภูิวงศ์
พนักงานเทศกิจ
 ts-28
สุรเดช  พิมพ์ภาค
พนักงานเทศกิจ
 ts-27
ชาญชัย  จินาพร
พนักงานเทศกิจ
 ts-25
พรชัย  ไกยสิทธิ์
พนักงานเทศกิจ
 ts-29
ธณวัฒน์  คำแดงสด
พนักงานเทศกิจ
 ts-26
กฤษณ์  แก้วทองคำ
พนักงานเทศกิจ
 ts-24
สมเกรียรติ  เพ็งธรรม
พนักงานเทศกิจ