ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
res-01
สมเดช  คำโสม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
res-04 
สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู
หัวหน้างานป้องกันฯ 1
res-02
ภากร  บ้านใหม่
หัวหน้างานป้องกันฯ 2
res-03 
ธนานันต์  ชินรัตน์
หัวหน้างานป้องกันฯ 3
 
res-06
ภิเษกศักดิ์  คำศรี
เจ้าพนักงานป้องกัน
res-08
สมพงษ์  ฉายาวรรณ
พนักงานดับเพลิง
res-05 
จ.อ.เผ่าพงษ์  จิราพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
 
res-07
อาคม  เทียมทัด
เจ้าพนักงานป้องกัน
res-11
ธีระพล  เลิศเสรี
พนักงานดับเพลิง
res-10
ชาญศึก  โอชะกะ
พนักงานดับเพลิง
 
res-09 
สุวรรณ  นามพิทักษ์
พนักงานดับเพลิง
 
 res-16
กริชชัย  พานิชเจริญ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

 res-24
วิชาญ  ขุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

res-14
วนาลี  เชิดศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-20
ณัฐพงษ์  รักษาสัตย์
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-26
ยุทธณา  จัมปะโสม
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

 
res-13
ไสว  ชนะบุญ
พนักงานดับเพลิง
 res-29
พิชัย  พันธ์บุตร
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-33
กิจอนงค์  ไชยดำ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
res-17
อุทัย  ผลรักษ์
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
res-30
ปราโมทย์  วงศ์พิมพ์
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

 res-34
อุเทน  กล้าปราบ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

 
res-18
อนุชา  ทรงโสภา
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-38
ธารา  ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-35
ประชันพร  ถาวรเสถียร
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
res-19
อภิชัย  คำเติม
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
 res-41
พัลลภ คำโสม
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-45 
นันทวุฒิ  จงรักษ์
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 

res-21 
สุดใจ  คำสา
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-50
ทรงศักดิ์  หมื่นท้าว
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

res-51
อาคม  จินาพร
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
res-22
ไพบูลย์  สายสุทา
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-15 
สุจิตต์  เสมอภาค
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
   
res-23
สมาน  บุสบิน
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

res-25
เอกรินทร์  พันธ์บุตร
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

res-27
สุเทศ  นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
res-28
อุทัย  เยาว์ยุบล
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-31
ประยูร  คำเติม
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-36
ชัยพร  ปัจฉาภาพ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
res-37
เกรียงศักดิ์  พรมคง
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-53 
ชาญยุทธ  บุญมี
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-42
วิรัตน์  อินทรศรี
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
res-43
ปฏภูฐณ เหัมภฏาพร
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-44
ธงอมร  พรมกลัดพะเนาว์
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 res-47
ประพาฬ  โอชะกะ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
 res-52
สุรชัย  คูณผล
เจ้าหน้าที่ป้องกัน