ฝ่ายบริหารงานบุคคล
01
สมพิศ โพธิ์คำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 งานธุรการ
   

 

  04
น้ำทิพ  สังขตะอำพน
เจ้าหน้าที่


  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   
 05
ยุรีพร  คุณสุทธิ์
หัวหน้างานสรรพหาและแต่งตั้ง

แคทรียา  พรมรัตน์
บุคลากร
   
  งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
   
07 
สุวนิดา  ศรีทารัง
รก.หัวหน้างาน
ทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
08
ศิริพร  โง้วศรีกุล
เจ้าหน้าที่
   
  งานวางแผนและฝึกอบรม
   
07
สุวนิดา ศรีทารัง
นักทรัพยากรบุคคล
10
ปิยนุช  อาจหาญ
นักทรัพยากรบุคคล