ฝ่ายกิจการสภา

ts-77

อดิศร ประจำ
รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

 งานเลขานุการสภา
   

spa-3
อนุชิต  อัปกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการ

   

  งานธรุการสภา
   
spa-2 
ดวงใจ  สุพจน์นิติภักดี
หัวหน้างานธุรการสภา
spa-4
ทิพย์วรรณ  คำโสม
เจ้าหน้าที่