1

    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้เปิดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติและวันอาเซี่ยนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยมีนายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายถาวร เดชป้องหา รองปลัดเทศบาล นายสมโภช ถิ่นขาว รักษาการ ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพโดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี