เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
 
       อุบลราชธานี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกสุดของประเทศ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ ส.ป.ป ลาว และประเทศกัมพูชา

ประวัติการก่อตั้งเมือง

       เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงคราม "พระเจ้าสิริบุญสาร" เจ้าแห่งนครเวียงจันทน์ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นบริเวณ "ดงอู่ผึ้ง" ใกล้แม่น้ำมูล ครั้น พ.ศ.2322 ได้ปักหลักสร้างคูเมืองจนแล้วเสร็จ จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอขึ้นอยู่ในขอบขัณทสีมา ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเมื่อ พ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสุภาวดี เชิญท้องตราพระราชสีห์ มาพระราชทานเมืองว่า "อุบลราชธานี" ทรงให้ท้าวคำผง เป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาได้พระราชทานศักดิ์เป็น "พระปทุมวงศา"

       เมือง อุบลราชธานี ได้มีเจ้าเมืองสืบต่อกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปี 2425 จึงได้มีการ แต่งตั้งข้าหลวง และผู้ว่าราชการจังหวัด ดูแลการปกครองจนถึงปัจจุบัน

       จังหวัดอุบลราชธานี เป็น จังหวัด ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร มี แม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ดินแดนแถบนี้มีชน ชาวข่าและส่วย อพยพมาจาก กรุงศรีสัตนาคนหุต เข้ามา อาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในสมัยพระ บาทสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาโลก ท้าวคำผงได้รวบรวมผู้คนมาตั้ง หลักแหล่งในบริเวณที่ ราบลุ่มริมแม่น้ำมูล และภายหลังได้ รับการแต่งตั้งเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คนแรก จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 15,517 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็นหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอ เมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอน้ำยืน อำเภอเขื่องใน อำเภอบุญฑริก อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอนาจะหลวย อำเภอโขงเจียม อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตาลสุม อำเภอสิรินธร อำเภอสำโรง กิ่งอำเภอดอนมดแดง กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
 แผ่นพับ-แผนที่แหล่งท่องเที่ยวอุบลราชธานี

travel-1