• กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 • พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 • พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
 • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552
 • พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
 • พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
 • พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546)
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550