ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
ed-26 
ศรีสุดา แถมศิริ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
 ed-27
พิณผกา  แก่นอาษา
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ed-28
ภัทริฌา คำผง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี