2

ผลจากการจัดลำดับความสำคัญและการจัดกลุ่มเมืองในภูมิภาคตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง จำนวน 78 เมือง ทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี จัดอยู่ในลำดับที่ 18 ของประเทศ แต่เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มเมืองศักยภาพปานกลาง และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง เพื่อศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง เพื่อศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ  โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่มีภารกิจเกี่ยวกับ การเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภัยจากการขนส่ง ประสานแผนด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัย จากการขนส่งให้สอดคล้องกับแผนหลักด้านการขนส่งและจราจร การดำเนินการศึกษาการจัดแผนหลักการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.จัดทำ แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคสำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมในแต่ละเมือง
2. จัดทำ แผนการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมือง (Urban Public Transport) ของเมืองในภูมิภาค
3.จัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง (Urban Public Transport) ของเมืองในภูมิภาค ที่กำหนดรูปแบบและระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองในแต่ละเมือง ก่อนที่มีการคัดเลือกจังหวัดนำร่อง ได้มีการพิจารณาปัจจัยที่มีความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญและการจัดกลุ่ม ของเมืองในภูมิภาคตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก คือ 1.การพัฒนาเมือง 2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.การพัฒนาการขนส่ง 4.ศักยภาพการพัฒนา และปัจจัยรอง ประกอบด้วย 1.จำนวนประชากรในเขตเมือง 2.ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง 3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในเขตเมือง 4.จำนวนการจ้างงานในเขตเมือง 5.จำนวนยานพาหนะที่จดทะเบียนในเขตเมือง 6.จำนวนยานพาหนะขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 7.ศักยภาพการพัฒนาเมือง (อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรในเขตเมือง) 8.โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

และแบ่งกลุ่มเมืองตามศักยภาพ เป็น 3 ระดับ คือ
L  คือ กลุ่มเมืองศักยภาพ “สูง”
M คือ กลุ่มเมืองศักยภาพ “ปานกลาง”
S คือ กลุ่มเมืองศักยภาพ “พื้นฐาน”

ผลการจัดลำดับความสำคัญและการจัดกลุ่มเมืองในภูมิภาคตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง จำนวน 78 เมือง ทั่วประเทศ

• กลุ่มเมืองศักยภาพสูง 18 เมือง
• กลุ่มเมืองศักยภาพปานกลาง 43 เมือง
• กลุ่มเมืองศักยภาพขั้นพื้นฐาน 17 เมือง
      รวม 78 เมือง


เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นจังหวัดนำร่อง (S/M/L)
• ความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมือง
• ความสามารถในการจัดหางบประมาณและบริหารจัดตั้งองค์กรบริหารโครงการ
• ความต้องการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ
• มีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ
• ไม่มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ
• มีศักยภาพด้านการลงทุนและการพัฒนาเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองชายแดนสูง เป็นต้น

Top 10 ของกลุ่มเมือง ศักยภาพสูง (L)
1. นครราชสีมา
2. พิษณุโลก **โครงการนำร่อง (ลำดับที่ 2 ของประเทศ)
**อ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นจังหวัดนำร่อง
3. ชลบุรี
4. สงขลา
5. หาดใหญ่
6. ระยอง
7. สมุทรสาคร
8. เชียงใหม่
9. ขอนแก่น
10. ลพบุรี

Top 10 ของกลุ่มเมือง ศักยภาพปานกลาง (M)
1. อุบลราชธานี **โครงการนำร่อง (ลำดับที่ 18 ของประเทศ) **อ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นจังหวัดนำร่อง
2. ลำพูน
3. ลำปาง
4. เชียงราย
5. สุราษฎร์ธานี
6. ราชบุรี
7. ฉะเชิงเทรา
8. ปทุมธานี
9. สุรินทร์
10. สมุทรสงคราม

Top 10 ของกลุ่มเมือง ศักยภาพพื้นฐาน (S)
1. สิงห์บุรี
2. สระแก้ว **โครงการนำร่อง (ลำดับที่ 63 ของประเทศ) **อ่านเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นจังหวัดนำร่อง
3. อุตรดิตถ์
4. ยโสธร
5. มุกดาหาร
6. ชัยนาท
7. กาฬสินธุ์
8. น่าน
9. พังงา
10. นครพนม

1