ข่าวย้อนหลังเดือนกันยายน 2558

IMG-1 resize   กิจกรรมปั่นจักรยานประสานใจ จากวันแม่ถึงวันพ่อ
IMG resize   พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
IMG resize   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
IMG resize  

พิธีเปิด"โครงการเทศกิจอาสาจราจร" ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG  

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง เพื่อศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ

scan-2  

ประกาศขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 15-18 ก.ย.58

IMG  

ร่วมการประชุม "การดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558" ณ ห้องประชุมปทุมวรราช

IMG resize  

พิธีเปิด "โครงการเพื่อนใจ วัยรุ่นวัยใส" รุ่นที่ 1

IMG  

เทศบาลฯ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG  

โครงการจัดระเบียบเมืองแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG  

เทศบาลร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

IMG  

เทศบาลฯ มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ งวดเดือน สิงหาคม-กันยายน 58

IMG  

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3

IMG  

พิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

IMG  

ร่วมปั่นจักรยานในโครงการจักรยานประสานใจจากวันแม่ถึงวันพ่อ โดยเริ่มปั่นจากท่าน้ำวัดหลวง

IMG  

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่คุกคามสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG  

รับโล่รางวัล "นักบริหารการศึกษาดีเด่น" ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

IMG  

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG  

โครงการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา  83 พรรษา  12 สิงหาคม 2558

IMG   ต้อนรับคณะอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสุรนารี ในนามสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (Office of Transport and Traffic Policy and Planning) (สนข.) ในโอกาสมานำเสนอข้อมูลการศึกษาโครงข่ายการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ
IMG   ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัว
IMG   ร่วมโครงการอบรมยุวชน To Be Number One โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
IMG   ชุมชนอุปลีสาน 1 ใน 20 ชุมชน ทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11
2   เชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
IMG   ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน และกำจัดยุงลาย กับชุมชนวัดสารพัดนึก1,2 และชุมชนหลังวิทยาลัยพยาบาล
IMG   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จากเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมศรีบูรพา ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
 IMG02   เทศบาลฯ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ งวดเดือน สิงหาคม-กันยายน 58  ในวันที่ 3 - 4 ก.ย.58
 IMG02  

เทศบาลฯ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดเดือนกันยายน 58 ในวันที่ 2 ก.ย. 58

1  

ร่วมงานปล่อยขบวนรณรงค์จัดระเบียบคนขอทานจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

IMG  

กิจกรรม “รักแม่ รักษ์แม่มูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 83 พรรษา” ณ บริเวณ ท่าน้ำวัดหลวง

IMG  

ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีตลาดโต้รุ่ง ณ ตลาดโต้รุ่งคุณภาพถนนราชบุตร

IMG  

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล

IMG  

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน บริเวณถนนศรีณรงค์

IMG  

โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ (25 ชั่วโมง)  ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 25558

IMG  

กิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่" ( Bike For Mom) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

IMG  

จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG  

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในศุภวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

IMG  

ประมวลภาพโครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 57 ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

IMG  

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการตาวิเศษสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ณ เสาเฉลียง อุบลสแควร์

IMG  

ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันระพี ประจำปี 2558 ณ พระรูปหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

IMG  

ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

IMG02  

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

 IMG  

โครงการถนนสายวัฒนธรรม ริมมูลชุมชนวัดหลวง1,2 เทศบาลนครอุบลราชธานี ปลอดเหล้า บุหรี่

IMG   ซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่
IMG02   ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 IMG-2   16 คำถามกับ 3 ภาษีท้องถิ่น
 tax 57-IMG   กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2557
 scan0001   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    รายงานแสดงผลการปฏิบ้ติงานประจำปี 2556
 pic6 resize   ปริมาณขยะที่จัดเก็บ ประจำปี 2557