ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล

ประจำปี 2558 ครั้งที่  11/2558

วันอังคารที่ 8  ธันวาคม พ.ศ 2558 เวลา 10.00น.

ณ    ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
    - ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
    - สรุปการประชุมคณะบริหาร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
    การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
     
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบ
   

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ